آگهی مناقصه عمومی در روزنامه اطلاعات و ولایت

 

 

درج_آگهي_مزايده_ضايعات_مهر_ماه.pdf