اعضای هیات مدیره

اهم سوابق

آخرین مدرک تحصیلی

سمت

نماینده

درصد مالکیت

 

اعضای هیات مدیره

 

رئیس گروه بازار وزارت صمت به مدت یکسال،مدیر توسعه بازار وزارت صمت به مدت سه سال،مدیر توسعه کارآفرینی وزارت صمت به مدت دو سال، عضو هیئت علمی دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین از سال 96 تاکتون

دکتری

مدیریت بازرگانی

رئیس هیات مدیره

(عضو غیرموظف)

 

مرتضی انوشه

/کمتر از یک درصد

شرکت

صنایع خاک چینی ایران

 

کارشناسی ارشد

حقوق

مدیرعامل

نایب رئیس هیات مدیره

مرتضی  دریس ملاکه

68/7

شرکت

سرمایه گذاری صدرتامین

 

کارشناسی ارشد حسابداری

عضو غیر موظف هیات مدیره

علی اصغر رضاخانی بوانی

کمتر از یک درصد

شرکت

معدنی املاح ایران

 

کارشناسی

مهندسی معدن

عضو غیر موظف هیات مدیره

علی یاراحمدی

کمتر از یک درصد

شرکت

سرمايه گذاري هامون صبا

 

 

 

 

کمتر از یک درصد

شرکت

 فرآورده های نسوز ایران