فرم امور سهام
مشخصات هویتی سهامدار حقیقی
نام و نام خانوادگی: نام پدر: کد ملی: شماره شناسنامه: محل صدور:
کد پستی: تلفن همراه: تلفن: کد بورسی:
مشخصات حساب بانکی
نام بانک: شعبه: استان محل شعبه: شهر محل شعبه:
شماره شبا حساب بانکی: شماره حساب: ایمیل: موضوع فرم: